Esoterisk Astrologi ved Holger Stavnsbjerg

 

Foredrag

Følgende foredrag tilbydes af Holger Stavnsbjerg:

Berømte Kvindelige Disciple

Når mennesket befinder sig på discipelskabets vej dominerer sjælen i så høj grad, at de indre maskuline og feminine energier i vid udstrækning integreres og transcenderes, hvorved disciplens køn spiller en underordent rolle. På grund af dette og den almindelige kvindefrigørelse, vil vi I fremtiden se mange flere fremtrædende kvindelige disciple end nogensinde før i historien. Denne nye tendens ses blandt andet ved, at det var kvindelige disciple: Madame Blavatsky, Annie Besant og Alice Bailey, der introducerede teosofien og den esoteriske astrologi, der vil blive de dominerende tankeformer den ny tidsalder.

Til trods for den kollektive kvindeundertrykkelse har Fiskenes tidsalder alligevel fostret mange betydningsfulde kvindelige disciple, hvis livshistorie og horoskop vil blive præsenteret under foredraget. Ved at betragte de esoteriske planetherskeres position i horoskoperne for blandt andet Jeanne D'arc, Teresa af Avila, Elisabeth 1., Florence Nightingale, Maria Montessori, Madame Curie, Mary Baker Eddy, Elisabeth Kübler Ross, Madame Blavatsky, Annie Besant og Alice Bailey vil deres sjælsformål træde tydeligt frem.


Vulkan - Sjælens kreativitet og vilje

Planeten Vulkan, som formidler den 1. stråle for vilje og magt og er esoterisk hersker i Tyren, afspejler sjælens vilje og skabende arbejde i aspirantens horoskop.
Gennem foredraget vil betydningen af Vulkans placering i de 12 huse og stjernetegn blive gennemgået. Desuden vil Tyrens og Vulkans positioner i fremtrædende disciples, nationers, organisationers og diktatorers horoskoper blive undersøgt.


Quintilen og Septilen - de okkulte aspekter

Ved at dele dyrekredsen med 5 og 7 opstår quintil- og septilaspektet på henholdsvis 72 og 51 grader. Disse meget okkulte aspekter hjælper med til at afsløre formålet med inkarnationen og viser, hvor der ligger store ressourcer og geniale evner gemt, som ofte først manifesteres i livets anden halvdel. Disse aspekter skaber muligheder for at finde sin egen kreativitet og stil, kanalisere ny viden fra sjælen og gør det muligt for disciplen, at fungere som en hvid magiker på det fysiske plan.

Gennem en analyse af mange disciples, indviedes samt udviklede organisationers og nationers horoskoper, vil aspekternes konkrete virkninger blive demonstreret.


Trianglerne - astrologisk set

En triangel er det grundlæggende geometriske forbillede, der ligger til grund for al form for fysisk manifestation, hvad enten det er et menneske eller et solsystem. Alle triangler er udtryk for et viljes-, et sjæls- og et personlighedsaspekt, som efter tur søger udtryksform i enhvet udviklingsforløb. På prøvestadiets vej er det disciplens opgave, at blive bevidst om den triangel, der styrer hans mentale, astrale og fysiske legeme. På discipelskabets vej bliver han bevidst om sjælens tænkning, kærlighed og vilje. På indvielsens vej erkender han til sidst den trefoldige monade, atma - buddhi - manas. Ved at undersøge de triangler, der styrer hvert af de 12 stjernetegn og som har betinget hele solsystemets og menneskehedens evolution, kan vi få en ny forståelse for hvad disse vældige bagvedliggende energier har skabt i fortiden og nutiden og vil skabe i fremtiden.


Indvielsens Astrologi

Ud fra Tibetanerens oplysninger om, hvilke stråler, kors, centre, planeter og stjernetegn der styrer hver af de fem store indvielser, har det været muligt at udvikle en ny teori om indvielsens astrologi. Da menneskeheden for første gang i sin lange historie "er vendt på hjulet" og har betrådt indvielsesvejen, hvorfor millioner af mennesker vil tage 1.indvielse inden 2025, er viden om indvielsens astrologi et nyttigt værktøj i hånden på den esoteriske astrolog.

Der vil blive vist flere eksempler på, hvorledes aspiranters, indviedes og disciples indvielser tydeligt er reflekteret i deres personlighedshoroskoper.


Fixstjernerne

Ifølge Alice Baliey vi fixstjernerne få øget betydning i fremtidens astrologi, fordi disse får større og større indflydelse på disciplen jo længere denne når frem på frigørelsens vej. Tibetaneren anbefaler astrologer i forbindelse med horoskoper for disciple og især indviede, at undersøge Merak, Sirius og Alcyones position, idet de på mystisk måde er beslægtet med menneskets tre aspekter, ånd, sjæl og personlighed.

Merak, som formidler den 1.stråle for vilje og magt, er en af de syv stjerner i Store Bjørn, som vi kender på stjernehimlen som Karlsvognen. Den står for Guds Vilje, idet det er igennem den at viljen til forening og syntese strømmer i den nuværende verdenscyklus.

"Hundestjernen" Sirius, også kaldet "sensitivitetens og indvielsens stjerne", formidler 2.stråle for kærlighed-visdom, og har i meget lang til vandret igennem Krebsen, som blandt andet styrer Skandinavien.

Stjernen Alcyone, som er en af de syv Plejader i Tyren, hvorom vort solsystem bevæger sig, formidler den 3.stråle for intelligent aktivitet.Den er lige gået ind i Tvillingerne, hvilket vil medføre ufattelige fornyelser inden for undervisning, transport og kommunikation i de næste 2000 år.

Ved at undersøge fixstjernernes positioner i nationers og berømte personers horoskoper og dekanater, vil der blive kastet nyt lys over deres sjælsformål.


Horoskopet for år 2000 og Vandmandens tidsalder

Ved at opstille et horoskop for hvert af de 5 århundreder fra det 16. til det 21. århundrede, får vi en ny og dybere forståelse for de problemer og udviklingmuligheder, hvert århundrede har haft i overgangsperioden fra Fiskenes til Vandmandens tidsalder.

Nye astrologiske undersøgelser viser, at aktiveringen af de spændingsbetonede aspekter i et hundredeårshoroskop ofte udløser store historiske begivenheder og konflikter, der senere har ført menneskeheden videre mod ny vækst, enhed og harmoni.

Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi derfor se, hvad fremtiden indeholder. Vi kan endvidere med stor sandsynlighed forudsige, hvornår nye kriser og konflikter vil udløses, og hvad vi alle kan lære af dem.


Zodiakkens dekanater

Zodiakkens tolv tegn er hver opdelt i tre dele, som kaldes de tre dekanater. Hvert dekanat er styret af en bestemt planet, hvor det første dekanat står for det fysiske, det andet for det astrale og det tredie for det mentale princip.

De planeter, der hersker i hvert dekanat, afspejler de prøver, prøvelser og det arbejde, som skal udføres i løbet af inkarnationen. De skaber de betingelser, som vil teste personlighedens tre aspekter.
Ved at arbejde med tegnenes dekanater har vi således fået en ny og mere detaljeret metode til at vise menneskets nuværende muligheder og umiddelbart næste skridt fremad.

Ved at betragte dekanaternes aktivering i disciples og indviedes horoskoper vises det, hvorledes teorien fungerer i praksis.


Ascendanten, sjælens mål

På evolutionsvejen integreres personligheden hurtigt gennem forening af de modsatte stjernetegn. I denne process bliver stjernetegnenes esoteriske planetherskere aktive og viser os, sammen med Ascendanten, vejen til sjælens mål med vores inkarnation. Ved at se på de esoteriske planetherskere over Sol- og Ascendanttegnet i disciples og indviedes horoskoper, vil deres sjælsformål træde tydeligt frem.


De hellige og ikke-hellige planeter

De ikke-hellige planeter styrer personligheden på involutionsvejen, hvor de er med til at udvikle de nederste chakras. På discipelskabets vej tiltager aktiviteten fra de hellige planeter, idet de virker på centrene, udvikler intuitionen og skaber en ny forbindelse mellem det højere og lavere selv. Det vil blive vist hvorledes spændinger mellem hellige og ikke-hellige planeter kan afspejle karmiske problemer, kollektive konflikter samt konflikter mellem sjælen og personligheden i disciples, landes og organisationers horoskoper.

Esoterisk astrologi og de 7 stråler

Stjernetegnene, planeterne og de 7 centre i mennesket er alle modtagere og formidlere af de 7 stråler. Ud fra den esoteriske astrologis teori kan sjælens horoskop opstilles, og de stråler, personligheden og især sjælen er påvirket af i en bestemt inkarnation bestemmes.


Chiron - Den sårede healer

Alice Bailey skriver: "Som en arret kriger ankommer disciplen til visdommens hal", hvilket er et rammende billede på Chiron, der som symbol på disciplen, gennem kampe, sår, studier og tjeneste har vundet visdom, hvilket til sidst fører til frigørelse.

Chiron hersker i Jomfruen og er forbundet med Tvillingerne, idet selve navnet betyder "at skabe med hænderne". Den korresponderer også til Fiskene og Skytten, idet Chiron kom til at såre sig selv i foden med en pil. Da han ikke kunne ikke helbrede sig selv, ofrede han i stedet sin udødelighed til menneskeheden, hvorfor han som belønning anbragtes på stjernehimlen som Skytten, hvor pilen blev dette tegns symbol. Af disse grunde er Chiron forbundet med det bevægelige kors, som transmitterer 2.stråle for kærlighed og visdom, (undervisning og healing) og 6.stråle for idealisme. I horoskopet viser Chiron derfor hen til livsområder hvor vi har megen kærlighed og visdom at give som er indvundet gennem lidelser, svære kampe og dybe karmiske sår. I transit henviser Chiron til vendepunkter, sår eller helbredelse, og kan virke lige så stærk som Saturn og Pluto.

Vi vil gennemgå Chirons position i de 12 huse og se hvorledes den afspejler fundamentale problemstillinger og udfordringer i nationers, organisationers, hundredeårshoroskopers samt disciples og indviedes horoskoper.


Aspektmønstret YOD - Karma og Dharma

Aspektmønstret YOD danner en spydsspids i horoskopet, hvor focusplaneten kaldes Guds Finger, som afspejler meningen med livet. YOD er det 10.ende bogstav i det hebræiske alfabet og betyder Jehova, altså Guds navn. Da Jehova blev identificeret med Saturn og Vulkan, er YOD'en forbundet med prøver, arbejde, karmaafvikling og muligheder (Saturn), men også med dharma, som kan forstås som Guds eller sjælens vilje (Vulkan). YOD - konfigurationen betegner således skæbnen, der anbringer os i udfordrende situationer vi ikke umiddelbart kan flygte fra, hvor vi prøves, afvikler karma og må ofre os hvorved vi lutres og udvikler større sjælskontakt.

Ved at betragte YOD-aspekter i landes, organisationers, disciples og indviedes horoskoper, vil vigtige karmiske livstemaer og højere formål træde tydeligt frem.


De Hierarkiske Herskere

De hierarkiske planetherskere, som er en refleksion af monadens hensigt i horoskopet, begynder at blive aktive på discipelskabets vej, idet monadens frembrydende vilje allerede mærkes af sjælen ved første indvielse.
Da ved sjælen - og ikke personligheden - at de uundgåelige processer, som vil udvikle kristusbevidstheden i disciplen er sat i gang, hvorfor den på dens eget plan beslutter at "gå til sin fader" og identificere sig med viljesaspektet, som er guddommens højeste aspekt.

Gennem foredraget vil de hierarkiske herskeres position og bevægelser i samarbejds - og parforholdshoroskoper mellem kendte disciple blive analyseret, ligesom organisationers, nationers og indviedes individuelle horoskoper vil blive undersøgt.


Skabelsen af Sjælsriget - Uranus' Og Neptuns Cykler

Da det 5.rige, sjælsriget eller Guds rige, i stigende grad manifesteres gennem menneskeheden i den nuværende rodrace, kan man forstå og følge de forskellige stadier i dette nye riges fødsel, ved at arbejde med Uranus og Neptun, som ifølge den tibetanske mester, Djwhal Khul, styrer dette rige.

I denne sammenhæng er Uranus og Neptuns konjunktioner, der finder sted hvert 171'ende år, særligt interessante.
Når Neptun, der formidler 6. stråle for idealisme og hengivenhed, og Uranus, der transmitterer 7. stråle for ritual og organisation, i en årrække står ved siden af hinanden og danner konjunktion, mødes energierne fra Fiskenes tidsalder med 7. stråleenergierne fra Vandmandens, hvorved de nye ideer, visioner og arketyper fødes, der vil føre til skabelsen af gudsriget på Jorden.

Under foredraget fokuseres der specielt på Uranus og Neptuns konjunktioner i indviedes horoskoper, i forhold til verdensreligionerne og den kollektive historiske udvikling fra Jesus fødsel til vore dage, hvor vi slutter af med en rejse ind i fremtiden.


Esoterisk parforholdsastrologi

Gennem parforholds- eller relationshoroskoper og den esoterisk astrologi, kan man kaste afgørende lys over det dybere formål med parforhold, forhold mellem børn og forældre eller samarbejde mellem disciple.

Ved at undersøge ascendantens og soltegnets esoteriske herskeres placering i relationshoroskopet, kan man se indenfor hvilke livsområder der skabes muligheder for at et kreativt tjeneste- og samarbejde kan manifesteres.

Saturns og Plutos positioner viser hen til karmiske problemer, kriser og udfordringer, som ægtefæller eller disciple på bestemte tidspunkter konfronteres med, og som de ofte har arbejdet med at løse gennem mange inkarnationer.

Venus og Jupiter antyder hvor og hvornår, der er gunstige muligheder for, at samarbejdet kan blive succesfuldt og fremgangsrigt.

Gennem foredraget vil de nye teorier blive demonstreret gennem en analyse mange kendte indviedes og disciples relationshoroskoper. Vi vil f.eks. indgående studere Madame Blavatsky og Annie Besants, Pierre og Madame Curies, Jacqueline og John F. Kennedys og Alice Bailey og Teosofisk Samfunds relationshoroskoper.


Det progressive esoteriske horoskop

Ved undersøgelse af de esoteriske planetherskeres progressive bevægelser gennem horoskopets huse, tegn og dekanater, viser det sig ofte, at sjælshensigten og det umiddelbart næste trin træder tydeligt frem hos det sjælsgennemtrængte menneske.

Når man analyserer fremtidshoroskoper, er det ligeledes vigtigt at undersøge de ydre planeters daglige bevægelser, som afspejler den progressive manifestation af sjælens vilje (Pluto), kærlighed (Jupiter og Neptun) og intelligens (Uranus og Saturn).

Ved at undersøge, hvad der skete i kendte disciples horoskoper, da de modtog den inspiration, det var forbundet med deres særlige tjenestearbejde og dharma, viser det sig, at det oftest var de esoteriske og hierarkiske planetherskere over soltegnet og ascendanten, der aktiverede radixplanterne eller hovedakserne.

Vi vil bl.a. se på, hvad der skete i Newtons horoskop, da han opdagede tyngdekraften, da Einsteins fandt frem til relativitetsteorien, da Jeanne D’arc befriede Frankrig, da Madame Blavatsky oprettede Teosofisk Samfund, og hvad der skete i Pierre og Madame Curies parforholdshoroskop, da de opdagede grundstoffet uran.


Jesus horoskop og Da Vinci mysteriet

Ud fra den teosofiske forfatterinde Alice Baileys oplysninger er det muligt at opstille Mesteren Jesus horoskop, som var født i Stenbukkens tegn juledag under den store konjunktion mellem Jupiter og Saturn i Fiskene, som fandt sted år 7 BC. En korrektion af horoskopet ud fra de vigtigste begivenheder i kristendommens historie bekræfter, at Jesus kan være født på dette tidspunkt.

Ved at sammenholde Jesus, Korstogenes og Tempelherreordenens horoskop med informationerne i bogen "Da Vinci Mysteriet", vil vi undersøge om disse horoskoper bekræfter eller afkræfter Dan Browns hypotese om at Jesus skulle have været gift med og fået børn med Maria Magdalene.